KWALITEIT EN ACCURAATHEID

Klik hier

 

 

 


Bronnen

De BomenMonitor maken wij op basis van meerdere (data)bronnen. Stereoluchtfoto’s, laserscandata, satellietbeelden en veldwaarnemingen zijn daarbij de voornaamste bronnen. Wij actualiseren de BomenMonitor continu en hoe beter de kwaliteit en beschikbaarheid van de gebruikte bronnen, hoe hoger de nauwkeurigheid en accuraatheid van de BomenMonitor.


Actieve participatie

Licentiehouders en gebruikers van de BomenMonitor leveren een actieve bijdrage om de kwaliteit en accuraatheid van de BomenMonitor continu te verbeteren. Het leveren van actuele boominformatie, relevante data of feedback in de vorm van een melding met een fout of onzuiverheid, is een must en komt ten gunste van alle gebruikers van de BomenMonitor.


Definitie

Een boom is detecteerbaar door de BomenMonitor wanneer deze een hoogte heeft van ten minste 6 meter, een kroondoorsnede van ten minste 2 meter met voldoende bladmassa. Kleinere bomen detecteren we ook, maar nemen we niet altijd automatisch op in de BomenMonitor. De BomenMonitor raakt dan namelijk ‘vervuild’ met andere vegetatie die aan dezelfde voorwaarden voldoen als een boom (denk aan grote struiken, hagen etc). Voor het weergeven van kleinere bomen putten we uit aangeleverde bomenbestanden en veldwaarnemingen.


Kroonprojectie

Uit onze bronnen kunnen we de kroon van de bomen uitstekend waarnemen. Wanneer er een duidelijke begrenzing aanwezig is, plaatsen we de kruin van de individuele boom op kaart. Is de demarcatie niet duidelijk? Dan tonen wij het aaneengesloten kroonoppervlak van meerdere bomen.


Stampositie

De stamdiameter en stampositie in de BomenMonitor zetten wij op verschillende manieren op kaart. Bij alle boomkronen berekenen wij de stampositie, die zijn hiermee indicatief en soms onvolledig. Wij verrijken de BomenMonitor met landmeetkundig ingewonnen stamposities, karteringen uit luchtfoto’s en bijvoorbeeld aangeleverde stamposities uit (gemeentelijke) databases. In de Professional-versies van de BomenMonitor is per boom de inwinmethode van de stampositie als attribuut opgenomen en daarmee inzichtelijk wat de kwaliteit van de positie is.


Kluitmodel

De kluit van de bomen modelleren wij op basis van onder andere boomhoogte, kroonvolume, boomsoort, grondsoort, verharding en grondwaterniveau. Hiervoor geldt dat wanneer er meer details bekend zijn, het kluitmodel nauwkeuriger berekend kan worden.


Hoogte

De hoogte van een boom berekenen we op basis van twee typen hoogtemodellen. Een terreinmodel (DTM) en een oppervlaktemodel (DSM). Het verschil hiertussen is de hoogte van de boom. De berekende hoogte is per boom als attribuut opgenomen en in de Professional-versies inzichtelijk. In de presentatie gebruiken we boomhoogteklassen (0-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15-18, 18-21, 21-24, 24-27 en hoger dan 27 meter).


Kwetsbare zone

Op basis van de normeringen uit het Handboek Bomen van het Norminstituut en/of op basis van de bij ons bekende (beschermde) status van een boom, bepalen wij de kwetsbare zone. We presenteren deze als een buffer rondom de boomkroon.


Monitoring

Wij monitoren het Nederlandse bomenbestand dagelijks op basis van satellietbeelden, luchtfoto’s, veldwaarnemingen en feedback in de vorm van meldingen. Mutaties in het bomenbestand (verwijderd / nieuw) verwerken wij in periodieke batches en/of in opdracht.


Fouten en onzuiverheden in de BomenMonitor

In de BomenMonitor komen bekende fouten en onzuiverheden voor, bijvoorbeeld veroorzaakt door:

 • groene objecten zoals grote struiken of klimop op een schuur;
 • bepaalde daktypen en kassen;
 • het ontbreken van actuele data over het grondmodel;
 • het overschatten van de boomgrootte en/of kroonoppervlak door schaduw;
 • artefacten in gebruikte hoogtemodellen;
 • complexe kroonstructuren van de boom;
 • aanwezigheid van hoge onderbegroeiing;
 • te kleine bomen, slechte conditie en/of zware snoei.

Fouten en onzuiverheden worden door ons gecorrigeerd op basis van nieuwe en actuelere brondata én feedback (meldingen) van gebruikers.


Boombaten volgens i-Tree ECO NL

Met i-Tree ECO NL berekenen wij het volgende:

 • totaal vastgelegd CO2
 • jaarlijkse vastlegging CO2
 • waterafvang (liter)
 • luchtverontreinigende stoffen:
  • fijnstof PM2,5
  • ozon
  • koolmonoxide
  • stikstofdioxide
  • zwaveldioxide

Projectmatig hebben wij de baten van vele honderdduizenden bomen door heel het land berekend. Met de uitkomsten hiervan hebben we kengetallen berekend op basis van kroonoppervlak en boomhoogteklasse. Deze kengetallen hebben we vervolgens geaggregeerd op gemeente-, wijk- en buurtniveau (CBS). Deze drie niveaus zijn opgenomen in de Boombaten kaart van de BomenMonitor Professional Klimaat, Beleid & Duurzaamheid.

Met deze batenberekening kunnen we de bijdrage bepalen van bomen aan bijvoorbeeld het verminderen van hittestress en wateroverlast. Kortom; een directe koppeling van bomen en klimaatadaptieve wijken.

Optioneel kunnen we nauwkeurig het gemeentelijk bomenbestand met i-Tree ECO NL doorrekenen en op boomniveau in de BomenMonitor opnemen.


Temperatuur

Onze temperatuurkaart laat de oppervlaktetemperaturen zien van het landschap. Dit zijn de werkelijke temperaturen en hitte-eilanden en is géén hittestressmodel zoals die gangbaar is bij klimaatstresstesten. Onze temperatuurkaart is speciaal ontwikkeld voor vegetatie.

Voor het maken van onze temperatuurkaart maken we gebruik van satellietbeelden. Deze hoogste temperaturen uit een jaar vatten we samen en presenteren deze op de temperatuurkaart. Elk jaar berekenen we deze kaart opnieuw, op basis van alle satellietwaarnemingen die tijdens het jaar zijn vastgelegd. In de BomenMonitor presenteren we de meest recente versie van de temperatuurkaart. Optioneel zijn de jaargangen vanaf 2016 beschikbaar.


Grondwater (Bèta)

Samen met de Universiteit van Wageningen hebben wij een gebiedsdekkende grondwaterkaart ontwikkeld. Deze kaart verkeert nog in een bèta-stadium. De reden hiervoor is dat er fouten zitten in de beschikbaar gestelde peilbuisgegevens. Op dit moment ontwikkelen we een algoritme om onzuiverheden automatisch uit de data te filteren. Ook zijn we bezig met het toevoegen van bodemfysische eigenschappen om het grondwaterniveau tussen verschillende peilbuizen en seizoenen beter te interpoleren.


Versteende tuinen

Voor heel Nederland berekenen we de mate van verstening. In de aanvullende kaarten van de BomenMonitor zoomen we in op de verstening van particuliere tuinen. Voor het maken van de versteningskaart gebruiken we puntenwolken, gegenereerd uit stereo-zomer-luchtfoto’s. Dat betekent dat we elke pixel omvormen tot een punt met een x, y en z waarde.

In elke pixel bepalen we vervolgens of deze vegetatie bevat. We stellen dat alle pixels die vegetatie bevatten, niet versteend zijn. Door het totaal aantal pixels met en zonder vegetatie in een tuin op te tellen, berekenen we de oppervlakte versteend/vergroend. En daarmee ook het percentage verstening of vergroening.

Omdat we deze berekening uitvoeren op een zogenoemde puntenwolk, waarbij de positie in horizontale zin heel nauwkeurig is, hebben we geen last van zogenoemde omvalling. Dat is een probleem dat veel voor komt in luchtfoto’s. Dat maakt onze versteningskaart zeer nauwkeurig, met name naast hoge objecten zoals gebouwen en bomen.


Boomkroondekking

De boomkroonbedekking (absoluut en relatief) in een gebied is misschien wel het belangrijkste gegeven om te sturen op ecosysteemdiensten van bomen. Want hoe meer boomkroonoppervlak, hoe meer verkoeling, vastlegging van CO2, afvang van water enz enz. In de BomenMonitor presenteren we een actuele kaart met de boomkroonbedekking per gemeente, wijk en buurt (indeling volgens CBS).

Optioneel kunnen we tot het jaar 2000 terug in de tijd en zodoende een ‘tijdreis’ maken door het verleden naar het heden. Zo brengen we de ontwikkeling van de kroonbedekking inzichtelijk. Samen met het groeiruimtemodel is het bijvoorbeeld mogelijk om een realistische ambitieniveau voor wat betreft de boomkroonontwikkeling naar de toekomst toe te bepalen.


Klik hier