PLUS MODULES

Klik hier

 

 

 

 


PLUS module Ziekten & Plagen

Zieplaweb (Ziekten & Plagen web) is ontwikkeld op verzoek van verschillende gemeenten die het proces van melding, inspectie, bestrijding en monitoring in eigen hand willen houden. Via de kaart kan een melding gemaakt worden van de aanwezigheid van nesten van de eikenprocessierups. De bestrijder kan op basis van urgentie (bijvoorbeeld op basis van aangewezen risicogebieden) het verwijderen in gang zetten. De bestrijder registreert de uitgevoerde handelingen en de gemeente kan hier vervolgens eenvoudig toezicht op houden en de kwaliteit controleren. Zieplaweb geeft in één oogopslag een helder overzicht waar de meeste problemen te vinden zijn en waar de prioriteit van bestrijden ligt.

Zie voor meer informatie www.zieplaweb.nl

Zieplaweb

 

 

 

 

 

 


PLUS module Mutatiesignalering

Toezichthouders komen vaak oren, ogen en handen tekort. Zeker waar het gaat om (illegale) kap of zware snoei van bomen. Met de module Mutatiesignalering speuren wij op basis van satellietbeelden naar veranderingen in het bomenbestand. De snelheid waarmee we veranderingen waarnemen is afhankelijk van de kwaliteit (lees: aanwezigheid van wolken) van de satellietbeelden die we hiervoor gebruiken. (Illegale) kap in de bladloze periode wordt eveneens minder snel waargenomen.

Met onze meldingenservice sturen we maandelijks een lijst met bomen die uit het bomenbestand zijn verdwenen naar de licentiehouder. De meldingenservice verkeert nog in een bèta-stadium. We willen waargenomen mutaties uiteindelijk direct melden.

Optioneel kunnen we kapvergunningsplichtige bomen opnemen in de BomenMonitor en hiermee locatiegericht de Mutatiesignalering inregelen.

 

topview

 

 


PLUS module Ecologie

In deze module bieden we twee diensten aan:

 1. e-Tree
 2. Biodiversiteitsindex: kansenkaart (bèta)

 

 1. E-Tree

Samen met Naturalis ontwikkelen wij e-Tree. E-Tree geeft inzicht in de ecologische waarde van bomen. Door dit inzicht wordt het eenvoudiger om onderbouwde keuzes te maken. Bijvoorbeeld ter vergroting van de biodiversiteit door aanpassingen in beheer, soortkeuze en inrichting en door aanpassingen in de directe omgeving van elke boom.

Met e-Tree geven we inzicht in de potentiële ecologische waarde van bomen op basis van boomeigenschappen én omgevingsfactoren. Zo hebben bomen die onder andere nectar leveren, vruchten dragen, waardplant zijn en in de buurt staan van andere gradiënten, in potentie een hogere ecologische waarde dan andere bomen. Ook neemt de waarde toe naarmate er meer variatie is in hoogte en in soorten. De waarde neemt nog verder toe als bomen onderdeel zijn van groene structuren, zeker in combinatie met bijvoorbeeld oppervlaktewater. Hoe hoger de biodiversiteit in de omgeving en hoe meer de boom zelf bijdraagt aan biodiversiteit, hoe groter de ecologische waarde.

Per boomsoort, in relatie tot de grootte van de boom, bepalen we de mate van ecologische waarde. Dit doen we voor alle bomen waarvan de soortnaam bekend is doordat de opdrachtgever de boombeheer-database heeft aangeleverd.

Optioneel kunnen we de ecologische waarde van een boom in zijn context bepalen. Daarbij voeren we een ruimtelijke analyse uit en voegen we onder andere waarnemingen uit de Nederlandse Database Flora en Fauna (NDFF) aan de analyse toe.

 

 1. Biodiversiteitsindex: kansenkaart (bèta)

Met deze module brengen we kansen voor biodiversiteit in kaart door geautomatiseerd een groot deel van de indicatoren van de meetlat Biodiversiteit (IPC Groene Ruimte) in te vullen. Daarmee wordt al snel een beeld gekregen van de globale score van een gebied. Aanvullende veldanalyses zijn en blijven noodzakelijk om de volledige meetlat in te kunnen vullen. Dit veldwerk is optioneel.

Voor het automatisch beoordelen van de indicatoren leggen we een raster van 10 x 10 meter over de gemeente. Binnen elke rastercel beoordelen we vier hoofdthema’s:

 1. Indicatoren bosgemeenschap en structuur variatie

Op basis van data uit de BomenMonitor brengen we de gelaagdheid van vegetatie in beeld. Per gridcel bepalen we welke hoogteklassen aanwezig zijn en in welke mate.

 1. Gradiënten en watergebonden indicatoren

De gradiënten brengen we in beeld op basis van ons hoogtemodel dat alleen naar de bodem kijkt. We brengen kleine en grote hoogteverschillen in beeld. We brengen de minimale en maximale waarden in beeld en de variatie. Per waterobject berekenen we de helling van de randen zodat we een beeld schetsen van de oevers.

Zaken als helderheid van het water, waterplanten en oeverbegroeiingen nemen we niet mee. Wij kunnen optioneel een veldinventarisatie verzorgen waarmee we projectgewijs de begroeiing gedetailleerd in kaart te brengen.

 1. Indicatoren planten (kruiden, bomen, struiken)

Wij kunnen dit thema deels geautomatiseerd vullen door onder andere gebruik te maken van kenmerken uit de BomenMonitor waarin we verschillende boomsoorten met redelijke betrouwbaarheid geautomatiseerd op naam kunnen brengen. Ook de boombeheer-database en inventarisatiegegevens van de gemeente, BGT en gegevens uit de Nederlandse Database Flora en Fauna (NDFF) zijn belangrijke inputgegevens voor het analyseren van dit thema.

Veldwerk door ecologen en bijvoorbeeld burgerparticipatie zal voor het verdere detailleren een belangrijke rol spelen. Deze veldopname of het organiseren van burgerparticipatie is optioneel.

 1. Indicatoren schuilplekken en verplaatsingsmogelijkheden

Aan de hand van winterbeelden brengen we de groenblijvende soorten in beeld die potentieel een schuilplek kunnen vormen. Ook dit thema zal verder gedetailleerd moeten worden met de optionele veldopname.

 

topview2

 

 


Plus module Aanplant

In deze module bieden we het volgende aan:

 1. Boomsoortdiversiteitsanalyse
 2. Groeiruimtemodel bestaande én nieuwe bomen
 3. GroenGevonden; sortimentskeuzetool

 

 1. Boomsoortdiversiteitsanalyse

Een gevarieerd bomenbestand in leeftijd en soortensamenstelling is duurzaam en draagt bij aan de biodiversiteit. Op basis van de aangeleverde gemeentelijke database voeren wij een analyse uit van de diversiteit van het bomenbestand. Hierbij kijken we naar de verdeling van families, geslachten en soorten. En daarnaast naar de verhouding van ziekte- en / of plaaggevoelige soorten. Niet alleen de aantallen zijn hierin belangrijk, maar ook de vertegenwoordigde massa groen. Een soort kan bijvoorbeeld wel sterk aanwezig zijn in aantal, maar beperkt zijn in het bladoppervlak vanwege geringe leeftijd en dus hoogte en kroonoppervlak. Ook de verdeling van de meest voorkomende bomen in hoogte en stamdiameter nemen wij mee in deze diversiteitsanalyse. Het resultaat van deze analyse is inzicht in de kwetsbaarheid en duurzaamheid van het bomenbestand.

 1. Groeiruimtemodel bestaande én nieuwe bomen

Met ons groeiruimtemodel bepalen wij binnen het eigendomsgebied van de opdrachtgever de theoretisch beschikbare boven- en ondergrondse groeiruimte. Dit doen we voor zowel bestaande bomen als de potentieel beschikbare groeiruimte voor nieuwe bomen. Ons model kijkt naar beperkende factoren zoals wegen, gebouwen, waterdelen, het grondwaterpeil en bomen die concurreren voor dezelfde wortelruimte. De overige plekken ziet het model als potentieel geschikt.

Het model verdeelt de gemeente hiervoor, zowel horizontaal als verticaal, in rastercellen van 1 x 1 meter. Voor iedere geschikte rastercel berekent het model hoeveel geschikte cellen hieromheen liggen. Door deze op te tellen, brengt het model de totale (potentieel) doorwortelbare ruimte inzichtelijk.

Onderstaande afbeelding geeft schematisch weer hoe het model werkt. In het voorbeeld is duidelijk te zien dat het grasveld voor het huis de meeste wortelruimte biedt. Oftewel, een nieuwe grote boom kan zich verder ontwikkelen dan de bestaande kleine boom naast het pad. Die minder doorwortelbare ruimte tot zijn beschikking heeft.

Voorbeeld groeiruimtemodel

topview3

 

De resultaten van dit model bepalen wat de te verwachten levensduur van bestaande bomen is. Op basis hiervan kan bijvoorbeeld een vervangingsplan worden opgesteld. Ook kan het resultaat gebruikt worden om locaties te duiden voor de aanplant van nieuwe bomen (aantal en grootte). Door het model te voorzien van extra input zoals overlastmeldingen, wortelingroei in riool of verhardingsopdruk kan het model verfijnd worden. Deze uitwerkingen zitten niet in deze module, maar zijn optioneel.

 1. GroenGevonden; sortimentskeuzetool (Bèta)

GroenGevonden is een sortimentskeuzetool voor het kiezen van de juiste boom op de juiste plaats. GroenGevonden onderscheidt zich door locatie specifiek een maatwerk keuzelijst met (boom) soorten te presenteren.

Op dit moment kan met GroenGevonden een selectie uit ruim 3.500 boomsoorten worden gemaakt op basis van boomkenmerken. Optioneel kunnen wij per opdrachtgever separate in- en uitsluitingslijsten opstellen zodat boomsoorten niet meer in de selectie voorkomen, onder aan de lijst komen te staan en/of juist boven aan de lijst getoond worden.

GroenGevonden breiden we uit waarbij het mogelijk wordt om op de kaart een locatie te selecteren, waarbij GroenGevonden vervolgens kijkt naar de lokale omstandigheden zoals boven- en ondergrondse beperkingen, temperatuur, grondwater en bodemtype. Op basis van deze kenmerken wordt een voorkeurslijst gepresenteerd die vervolgens verfijnd kan worden door de selectie te verfijnen op basis van eigen wensen.

Verder staat op de routekaart van GroenGevonden een functie die het mogelijk maakt om een gebied op kaart te selecteren, waarna automatisch een diversiteitsanalyse wordt gemaakt van de bomen rondom de geselecteerde locatie.

GroenGevonden is volop in ontwikkeling en we geven voorrang aan functies die door gebruikers als waardevol worden beoordeeld.

 


Plus module Ontwerp

Op basis van de ontwerprichtlijnen ‘Klimaatbestendig groen in de stad’ uit Journal of Landscape Architecture (2017), Volume 12, Pages 60-71 maken wij negen kansenkaarten van het gemeentelijk eigendom binnen de bebouwde kom. Op stadsniveau brengen we groene verbindingen, openbare groene ruimtes en koele corridors in beeld.

Voor de parken brengen we de verdeling zon en schaduw, open groene ruimten en de grenzen van zon en schaduw in beeld.

Op straatniveau brengen we grote bomen (hoger dan 15 meter), zon en schaduwkanten en vegetatiehoogte in beeld.

 

Deze pagina wordt door ons voortdurend geactualiseerd en aangevuld.

 


Klik hier